Polityka Prywatności

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług przyjmujemy dokument zwany Polityką prywatności obowiązujący od dnia 25.05.2018 r.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników strony internetowej www.hoteltesta.pl w rozumieniu ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO), oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa jest HJK Operator sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Jana Kilińskiego 11, 81-772 Sopot, zwanym dalej Administratorem.
 2. Podanie danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail, kontakt telefoniczny lub bezpośredni kontakt z recepcją jest dobrowolne.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
  1. odpowiedzi na zapytanie Użytkownika wysłane drogą elektroniczną lub poprzez kontakt telefoniczny – podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 b) RODO),
  2. wysłania oferty na zapytanie Użytkownika wysłane drogą elektroniczną lub poprzez kontakt telefoniczny – podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 b RODO),
  3. wykonania usługi rezerwacji pokoju lub innych usług dostępnych w hotelu – podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 b RODO),
  4. badania poziomu satysfakcji z wykonanych usług – podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO),
  5. rozpatrywania skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania – podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO),
  6. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO)
  7. wysłania informacji marketingowych – podstawa prawna: zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 a RODO),
 4. Administrator zapewnia, że połączenie między komputerem Użytkownika a serwerem domeny internetowej jest szyfrowane i zabezpieczone.
 5. Dane Użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie Administrator poweźmie wszelkie niezbędne środki zabezpieczenia. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym tj. podmiotom współpracującym z Administratorem i/lub gdy będzie to uzasadnione obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Administrator przechowuje dane osobowe przez:
  1. czas niezbędny do realizacji umowy świadczenia usług, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy prawa zezwalają na takie przechowywanie,
  2. do momentu żądania ich usunięcia przez Użytkownika,
  3. dłużej, jeśli potrzebne jest to celów statystycznych z zastrzeżeniem zanonimizowania danych osobowych Użytkowników.
 7. Każdy Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu a także do przenoszenia danych.
 8. Każdy Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody będącej podstawą prawną przetwarzania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Każdy Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Administrator informuje, iż moduł rezerwacyjny uruchamiany na stronie internetowej www.hoteltesta.pl jest obsługiwany przez agenta Profitroom S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Roosevelta 9/3, 60-829 Poznań i klikając w panelu rezerwuj Użytkownik jest objęty Regulaminem Rezerwacji Usług Hotelowych Drogą Elektroniczną wydanym przez Profitroom S.A.
 11. W celu skontaktowania się z Administratorem należy napisać wiadomość e-mail na adres info@hoteltesta.pl lub wysłać list: HJK Operator sp. z o.o. J. Kilińskiego 11, 81-772 Sopot.
 12. Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień serwisu. Pliki cookies to pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę na komputerze lub urządzeniach mobilnych. Użytkownik może zarządzać plikami cookies w ramach przeglądarki internetowej. Wyłączenie obsługi plików cookies może spowodować utrudnienia w prawidłowym działaniu serwisu.
 13. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
  2. stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
 14. Administrator ma prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowego dokumentu umieszczonego na stronie.