W trosce o komfort i bezpieczeństwo Gości!

Komfort i bezpieczeństwo podczas Waszego wypoczynku są dla nas ogromnie ważne, dlatego tak ważne jest aby każdy z Gości przed pobytem zapoznał się z informatorem i regulaminem obowiązującym w Hotelu.
Nasza obsługa pozostaje do Państwa dyspozycji. Niniejszy informator zawiera informacje o oferowanych usługach. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jego treścią. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie udoskonalenia serwisu i poszerzenia oferty świadczonych usług.

REGULAMIN HOTELU

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu/Villi Testa i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Hotelu Testa/Villi Testa. Dokonując ww. czynności gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich gości przebywających na terenie Hotelu/Villi Testa (dalej „Obiekt’)

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji Hotelu Testa oraz na stronie internetowej www.hoteltesta.pl/.

§ 2 DOBA HOTELOWA

1. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 do godz. 11:00 dnia następnego.

2. Prośbę o przedłużenie pobytu gość powinien zgłosić najpóźniej do godziny 10:00

w dniu wyjazdu. Obiekt może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu

w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi hotelowych) lub w przypadku gości nieprzestrzegających obowiązującego Regulaminu.

3. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu gościa w Obiekcie w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§ 3 REZERWACJA I ZAMELDOWANIE

1. Podstawą do rejestracji gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.

2. Osoby niezameldowane w Obiekcie mogą gościnnie przebywać na terenie Obiektu od godziny 7:00 do godziny 22:00. Ze względów bezpieczeństwa pożarowego ich obecność powinna być zgłoszona w recepcji.

3. Obiekt może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył niniejszy Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu gości, szkody na osobie gościa, pracowników Obiektu lub innych osobach przebywających w Obiekcie.

4. Obiekt zastrzega sobie prawo do dokonania przy zameldowaniu preautoryzacji karty płatniczej do wysokości nieuregulowanych należności. Po uregulowaniu wszystkich należności hotel odblokuje środki na karcie płatniczej. Autoryzowane środki zostaną zwolnione przez wydawcę karty płatniczej gościa w terminie określonym przez wydawcę karty. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wynikającego z tego tytułu opłaty lub prowizje.

5. W przypadku nie przybycia lub rezygnacji gościa z pobytu w trakcie jego trwania Obiekt nie zwraca uiszczonych opłat.

6. Pozostanie w pokoju hotelowym lub pozostawienie rzeczy po godzinie 11:00 w dniu wyjazdu będzie traktowane jako nieuzgodnione przedłużenie pobytu. W takim przypadku zostanie naliczona kwota za kolejną dobę wynajmu pokoju hotelowego w wysokości dwukrotności stawki dobowej.

§ 4 USŁUGI

1. Obiekt zobowiązuje się zapewnić gościom:

• warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

• bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o gościu,

• profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Obiekcie,

• sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw wyposażenia podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

2. Dodatkowo na życzenie gościa, Obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

• udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

• budzenie o wyznaczonej godzinie,

• przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu gościa w Obiekcie z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Regulaminu,

• przechowanie bagażu gościa

• zamawianie taksówki.

3. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2. Każdorazowo gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyjąć kartę z gniazda, zakręcić krany oraz zamknąć okna i upewnić się czy drzwi pokoju są zamknięte.

3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu i/lub zakłócania spokojnego pobytu innych gości i/lub uniemożliwiania wykonywania obowiązków obsłudze Obiektu m.in. poprzez agresywne zachowanie, naruszanie nietykalności cielesnej czy pomawianie, Obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która tego dokonuje. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników recepcji, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia i kary oraz do opuszczenia Obiektu.

5. Obiekt posiada ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez gościa do Obiektu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

6. Opłata za dodatkowe sprzątanie pokoju związane z nietypowym zabrudzeniem wynosi 500 zł.

7. Na terenie całego Obiektu (łącznie z ogrodem) obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W razie naruszenia zakazu Obiekt zastrzega sobie prawo do nałożenia kary na gościa w wysokości 500 zł.

8. Obiekt zastrzega sobie prawo do nałożenia dodatkowej opłaty za zgubienie karty do pokoju hotelowego w wysokości 40 zł.

9. Obiekt zastrzega sobie prawo do nałożenia dodatkowej opłaty za zgubienie karty parkingowej i/lub chip’a parkingowego uprawniającego do wjazdu / wyjazdu z parkingu zewnętrznego zamkniętego w wysokości 80 zł.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jej usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

2. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Obiekt odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.

4. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

5. Przedmioty osobiste pozostawione przez gościa w pokoju po wyjeździe przechowywane będę przez Obiekt zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadkach nieuregulowanych prawem rzeczy będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, a po tym czasie zostaną zutylizowane.

6. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu przy Obiekcie czy poza terenem Obiektu.

7. Obiekt informuje o trujących roślinach, które znajdują się w ogrodach otaczających Obiekt. Zakazane jest zbieranie, zrywanie, dotykanie, jedzenie roślin i/lub owoców znajdujących się w ogrodach.

8. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe z powodu nieprzestrzegania obwiązujących przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 7 CISZA NOCNA

W Obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00.

§8 REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień

w jakości świadczonych usług. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja.

2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień

w standardzie świadczonych usług.

3. Reklamacja będzie rozpatrywana niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia jej złożenia.

§ 9 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Obiekt nie akceptuje zwierząt.

2. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

3. Zakazuje się prowadzenia na terenie Obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

4. Goście powinni liczyć się z innymi gośćmi i zachowywać się w sposób nie zakłócający ich pobytu.

5. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli oraz wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.

6. Gościom nie wolno wywieszać w oknach, na balkonach, poręczach i balustradach odzieży, ręczników, szlafroków, bielizny (osobistej i pościelowej), a także umieszczać innych przedmiotów w sposób widoczny z zewnątrz budynku.

5. W ogólnodostępnych pomieszczeniach Obiektu obowiązuje stosowne okrycie wierzchnie i obuwie. Niedopuszczalny jest strój kąpielowy, kąpielówki, brak obuwia.

6. Obiekt zastrzega sobie prawo do wejścia do pokoju wynajmowanego przez gościa pomimo widocznego komunikatu: „nie przeszkadzaj” jeśli trwa to dłużej niż 24 h po uprzednim podjęciu próby kontaktu telefonicznego z gościem.

7. Na terenie ogólnie dostępnych pomieszczeń Obiektu zamontowane są kamery rejestrujące obraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia, a także w celu ustalenia i dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Nagrania są przechowywane do 30 dni, a następnie są usuwane lub nadpisywane przez nagrania z kolejnych dni.

§ 10 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych gości Obiektu w rozumieniu ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa jest HJK Operator sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Jana Kilińskiego 11, 81-772 Sopot, zwanym dalej Administratorem.

2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

a) wykonania usługi rezerwacji pokoju lub innych usług dostępnych w Obiekcie – podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 b RODO),

b) badania poziomu satysfakcji z wykonanych usług – podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO),

c) rozpatrywania skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania – podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO),

d) wysłania informacji marketingowych/udziału w programie lojalnościowym – podstawa prawna: zgoda gościa (art. 6 ust. 1 a RODO),

e) zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia, a także w celu ustalenia i dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO).

3. Dane gości nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie Administrator poweźmie wszelkie niezbędne środki zabezpieczenia. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym tj. podmiotom współpracującym z Administratorem i/lub gdy będzie to uzasadnione obowiązującymi przepisami prawa. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego.

4. Administrator przechowuje dane osobowe:

a) przez czas niezbędny do realizacji umowy świadczenia usług, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy prawa zezwalają na takie przechowywanie,

b) do momentu żądania ich usunięcia przez gościa,

c) dłużej, jeśli potrzebne jest to celów statystycznych z zastrzeżeniem zanonimizowania danych osobowych gościa,

d) do 30 dni w przypadku danych osobowych zbieranych za pośrednictwem monitoringu wizyjnego.

5. W oparciu o dane osobowe gościa, Administrator nie będzie podejmował wobec gościa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będącej wynikiem profilowania.

6. Każdy gość ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu a także do przenoszenia danych.

7. Każdy gość ma prawo do cofnięcia zgody będącej podstawą prawną przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. W celu skontaktowania się z Administratorem należy napisać wiadomość e-mail na adres info@hoteltesta.pl lub wysłać list HJK Operator sp. z o.o. J. Kilińskiego 11, 81-772 Sopot.

Oddaj się urokom naszego miejsca, a My zadbamy byś poczuł się wyjątkowo bezpiecznie!